Share on Facebook

Main News Page

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਡਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
-: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ
(ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੁੰਡਵਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ  "ਲਾਈਵ ਦ੍ਰਿਸ਼" ਅਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਖਾਂਉਣ, ਦੀ  ਸਿਖਿਆ ਵੀ  ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। )

ਨੋਟ: ਇਹ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਂ ਕੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਲੇਖ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਤੇ ਭੈਣੋ ! ਇਸ ਤਰਿਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ  ਨੂੰ ਬਦਲ  ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 

 
ਚੌਪਈ॥ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਗ ਚੰਚਲਾ ਗਈ................................ਹੋਡ ਜੀਤ ਲੇਤੀ ਭਈ ਤਿਨ ਅਬਲਾਨ ਦਿਖਾਇ॥11॥1॥ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੇਜ  1081-1082, ਚਰਿਤ੍ਰ 19

 
ਚੌਪਈ ॥ 
ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ । ਹਸ ਹਸ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲਾਂ  ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ । ਉਥੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ । ਉਸਨੇ (ਅਪਣੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਆ । ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਂਟਾਂ (ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਵਾਲ) ਮੁਣਵਾ ਕੇ ਵਖਾਵਾਂ । ਫੇਰ ਤਾਂ  ਤੁਸੀ ਸਾਰੀਆ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਜਾਉਗੀਆਂ ਨਾਂ ? ਤੁਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ  ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵੇਖਣਾਂ।

 
ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਅਪਾਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸੂੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਕਰ  ਦਿਤਾ। (ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ)  ਚਰਿਤ੍ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । (ਉਸ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ) ਖਬਰ ਉਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗ ਗਈ ਸੀ  । ਨਿਸ਼ਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਭਾ ਨੇ ਝਰੋਖੇ (ਬਾਰੀ) ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿਤੀ। ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ (ਅਪਾਰ) ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਇਆ । ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸਤਰੀ  ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ,ਤਾਂ  ਮੈਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਲਈ ਧੱਨ ਧੱਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ।
 

(ਰਾਜੇ ਨੇ ) ਦਾਸੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਗਾ । ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੱਦ  ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਲਗੀ।(ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਸੀ) ਤੱਦ ਰਾਜਾ ਆਪ ਉਠ ਕੇ ਗਇਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ  ਪਿਲਾਉਣ ਲਗਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚੂੰਬਣ ਲਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੋਸ ਵਿਚ ਆਈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਸਨ , ਕੋਈ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਸਤਰੀ ਨੇ (ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਆ । ਹੇ ਰਾਜਨ ! ਮੇਰੀ ਗਲ ਸੁਣੋ ! ਮੈ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਂਸ਼ਰਾਂ ਵਿਚ (ਲਿਖਿਆ) ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਟਾਂ (ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਪਰਲੇ ਵਾਲ))  ਮੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ?  ਰਾਜੇ ਨੇ ਹਸ ਕੇ ਕਹਿਆ , ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਸਚ ਨਹੀਂ ਮਣਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝਾਂਟਾਂ ਮੁਣ ਕੇ ਵਖਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਕ ਤੇਜ ਉਸਤਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ । ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾਂਟਾਂ ਮੁਣ ਦਿਤੀਆਂ । 


 
ਦੋਹਰਾ॥
ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਭਰਵਾਇਆ । ਫੇਰ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਝਾਂਟਾਂ ਮੁਣਵਾਈਆਂ । ਉਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ  ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ (ਦ੍ਰਿਸ਼) ਵਖਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਤ ਲਈ।
 
ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂਹ ! ਇਸ ਨੂੰ "ਦਸਮ ਬਾਣੀ" ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਉ ! ਕਿਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ । ਕਿਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ  ਦਾ ਚਰਿਤ੍ਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ,ਜੋ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤਿ ਇਕ ਹੀ ਹੈ...... ।  

 

".............ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। .....ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ....ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ੈ ਸਪਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।......ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੂਰੰਥ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.......... ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਇਕ ਹੀ ਹੈ............... ।"
- ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ
 

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਂਟਾਂ ਮੁਨਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਨੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ .....ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੀ ਇਸ ਕਹਾਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਹੀ ਸਿਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਦਸ ਰਹੇ ਹੋ.........ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਹੈ.....ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਜੱਤ ਪੱਤ ਨਾਲ ਜੀ ਲੈਣ ਦਿਉ।

 
ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੈ।........ਕੀ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ  ਝਾਂਟਾਂ ਮੂਣਵਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਖੇਹ ਖਾਂਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਵਖਾਉਣਾਂ  ਕੀ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ? ....ਜੋ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ  ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹੈ ?  

ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ .....ਇਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਹਿਤ .....ਕੇਸਾ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ....ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ   ਨੂੰ ਉਸਤਰੇ ਨਾਲ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਕੋਲੋੰ ਮੁਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ ?.......ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਹਿਣਾਂ....ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਂਉਦਾ ਹੈ । 
 
ਕੀ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ?....ਕੀ ਤੁਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ  ਇਜਾਜਤ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ?............ਇਸ ਚਰਿਤ੍ਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਧੀ ਦਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀ ਉਸਤੇ ਤੁਸੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ? ਜੇ ਨਹੀਂ !......... ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਹੈ....ਕਿਉਕਿ ਦੋਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਰਚਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤਿ ਇਕ ਹੀ ਹੈ।.......... ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਸਰੇ ਆਮ, ਇਹੋ ਜਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ,  ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ......ਕੌਣ ਛੇਕੇਗਾ  ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਚੋ ?

ਇਹ ਸਾਵਾਲ ਹੁਣ ਤਦ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਛਡੱਣ ਲਗੇ,  ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
 
ਜਿਨੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਣ.....ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕੂੜ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ  ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ।ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤਕ ਤੁਸੀ ਇਸ ਗੰਦ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲਿਆ ਥੱਲੇ ਢੱਕ ਢੱਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੱਥੇ ਟਿਕਵਾ ਲਏ ਹਨ । ਹੂੰਣ ਇਹ ਗੰਦ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਦੀ ਛੁਪਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਹੂੰਣ ਘਰ ਘਰ ਤਕ ਪਹੂੰਚ ਚੁਕੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਵੀ ਬਣਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾਂ ਸਕਦੇ ਹਨ......ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ....ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ  ਵਿਭਚਾਰੀ ਜਰੂਰ ਬਣਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਭੰਗ ,ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਟ ਜਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ  ਵੀ ਚੁਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਜਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਲੇਖ ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗਲ ਚਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਲਕ ਜਾਏਗੀ।

ਨੋਟ: ਇਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਹੂ ਬ ਹੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕ ਅਤੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਖਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਬ੍ਰੇਕਟ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਲੜੀ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਏ ਇਸ ਲੇਖ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੱਪੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹੋ ਜਹਿਆ ਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਜਿਸਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੂੰਦੇ । ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬਨ੍ਹ ਕੇ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਘਰ ਤਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ।

ਇਹੋ ਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਦਾਸ ਇਕ ਹੀ ਗਲ ਕਹਿਣਾਂ ਚਾਂਉਦਾ ਹੈ, ਕਿ
ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਡ੍ਹਨ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਕਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਇਸ ਲੇਖ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਿਖੇ "ਰੁਹਾਨੀ ਮੁਜਸਮੇ" (ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ)  ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ? ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਅੱਤ ਦੇ ਘ੍ਰਣਿਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦ, ਝਾਂਟਾਂ, ਲੰਡ, ਲਾਂਡ, ਭਗ,ਚੂੰਬਨ,
ਕੂੰਚਨ, ਚੌਰਾਸੀ ਆਸਨ,  ਆਦਿਕ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ "ਅਖੌਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ"  ਵਿੱਚ  ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਡ੍ਹਣ ਨਾਲੋ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕਡ੍ਹੋ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ " ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਅੰਗ" ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
 
ਇਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਇਆ ਹੈ ,ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਕਪੜੇ ਲਾਹ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨੰਗਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ  ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।

ਜੇ ਇਹ ਲੇਖ ਲੜੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸ੍ਰੋਤ "ਚਰਿਤ੍ਰ ਪਾਖਿਯਾਨ"  ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੰਦ,  ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ "ਪਾਤਸ਼ਾਂਹੀ 10" ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 
ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀ਼ਲ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੇਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ


 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਰਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਗਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
- ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਸੰਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ" ਅਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਨਾਵਟੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਗੇ ਸੈਕਸ" (ਗੁਦਾ ਭੋਗ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ "ਬਚਿਤੱਰ ਚਰਿਤ੍ਰ" ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ, ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਖੇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ, ਅਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਧੀ ਦਸਦਾ ਹੈ


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤ: ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਬਰ / ਲੇਖ / ਕਵਿਤਾ / ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭਿਯਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ / ਨੌਜਵਾਨ / ਬੱਚੇ / ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ / ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫੇਕ ਆਈ.ਡੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ, ਨੀਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ।

 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, Visit ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਛਡਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top