Share on Facebook

Main News Page

ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਸੰਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ" ਅਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਨਾਵਟੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ
-: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ

ਸਵੈਯਾਆਜੁ ਪਯਾਨ ਕਰੋਂਗੀ ਤਹਾਂ ਸਖੀ ਭੂਖਨ ਬਸਤ੍ਰ ਅਨੂਪ ਬਨਾਉਂ॥... ਤਿਸੀ ਦੋਖ ਮਾਰਯੌ ਤਿਸੇ ਧੰਨਜ ਧੰਨਜ ਜਮਰਾਇ। (ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ 965 , ਚਰਿਤ੍ਰ 109)

ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਪਸਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਰਬਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ..., ਉਹ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗੇ ਦਾ ਕਿਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵ ਅਰਥ:

..........॥ਸਵੈਯਾ॥ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਮੋਹਨ (ਮਰਦਾਨੇ ਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਰਬਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਕਹਿਨ ਲਗੀ ਕਿ, ਅਜ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਸਤਰ ਆਦਿਕ ਪਾ ਕੇ ਅਨੁਪਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ।

ਚੌਪਈ ॥(ਮਰਦ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿਚ, ਉਰਬਸੀ ਨੇ ਉਤੱਰ ਦਿਤਾ), ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਸ਼ (ਕਾਮ ਤੇ) ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੀਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਾਂਉਦਾ ਭੋਗ ਕਰੀਂ।

ਗਲਾਂ ਕਰਦਿਆ ਕਰਿਦਿਆਂ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ। ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਵਧ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੋਹਨ (ਮਰਦ ਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਰਬਸ਼ੀ) ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।

ਅਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਰਬਸੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਿੱਕਿਆਂ (Coins) ਨੂੰ ਇਕ ਥੈਲੀ (ਗੁੱਥੀ) ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ। ਮਰਦ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਲਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਮੋਮ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਉਤੇ ਕੱਸ ਲਿਆ। ਉਸ ਲਿੰਗ 'ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਹਿਰ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸ਼ਿਵ (ਸ਼ੰਕਰ) ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਵਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਅੰਗ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਲਗੇ ਜਹਿਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਤੱਦ ਤਕ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਉਰਬਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਕਾਮ ਨਾਲ ਆਤੁਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਰਬਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ਼ ਪਈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ, ਮਰਦ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਰਬਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੀ।

ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਉਰਬਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਮਣਾਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਾਵਟੀ ਲਿੰਗ ਤੇ ਲਗਾ ਜਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲਗ ਪਿਆ ।ਜਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਈ : ਭਾਵ ਮਰ ਗਈ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ! ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਸ "ਬਿਖਿਆ" ਭਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਮੱਤਿ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਭਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ "ਕੂੜ ਗ੍ਰੰਥ" ? ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇੱਨਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਉਦੀ ਕਿ "ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ"। ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ"। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ "ਕੂੜ ਗ੍ਰੰਥ " ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਵੀ ਇਹਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇਸ "ਬਿਖਿਆ" ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ  "ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀ" ਬਣ ਚੁਕੇ ਨੇ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ

 

".............ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। .....ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ....ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ੈ ਸਪਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।......ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੂਰੰਥ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.......... ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਇਕ ਹੀ ਹੈ............... ।"
- ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ

ਇਹ ਬਚਨ ਹਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 75 ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ,

- ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੈ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ?

- ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ "ਲੇਸਬਿਅਨ ਸੈਕਸ" Lesbian Sex ਅਤੇ "ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ" ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ? ਨਕਲੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਹਿਆ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?

- ਇਹ  ਸਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁਛ ਰਿਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਰ ਦਿਤੀ ਸਿਖਿਆ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ?

ਭਾਵ ਕਿ, ਕੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖੇ ਬਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ  ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ? 

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ। ਜੇ ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੇਖ ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 76 ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਲੇਖ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂਕਿ ਪਾਠਕ ਸਬੂਤ ਵੱਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਣ।


 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਰਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਗਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤ: ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਬਰ / ਲੇਖ / ਕਵਿਤਾ / ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭਿਯਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ / ਨੌਜਵਾਨ / ਬੱਚੇ / ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ / ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫੇਕ ਆਈ.ਡੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ, ਨੀਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, Visit ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਛਡਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।

Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top