Share on Facebook

Main News Page

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਕ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੂੰ, ਅਪਣੀ ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਵਿਧੀ ਦਸਦਾ ਹੈ
-: ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ

(ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤ੍ਰੀ ਦੀ ਸੌਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਂਣ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।)

ਚੌਪਈ ਉਦੈਪੁਰੀ ਖੁਰੱਰਮ ਕੀ ਨਾਰੀ..............ਸਵਤਿਹਿ ਦਿਯੋ ਜਰਾਇ॥18॥1॥13॥1॥ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ 1055-1056 ਚਰਿਤ੍ਰ 164

ਚੌਪਈ
ਖੁਰੱਰਮ (ਸਾਹਜਹਾਂਨ) ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਨੀ (ਦਾ ਨਾਮ) ਉਦੈਪੁਰੀ ਸੀ। ਖੁਰੱਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੂਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਕਦਾ (ਥਕਦਾ)। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਬੇਗਮ ਬਾਗ ਵਲ ਗਈ। ਸੋਲਹ ਸੌ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਕ ਸੁੰਦਰ ਮਰਦ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਰਾਨੀ ਨੂੰ (ਉਸਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ) ਅਪਣੀ ਸੁਧ ਬੁਧ ਖੋ ਗਈ।

ਦੋਹਰਾ॥
ਉਸਨੇ ਅਪਣੀ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਕੁੰਵਾਰੀ ਸਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ।ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਇਆ।

ਸਵੈਯਾ॥
ਤੂੰ ਸਾਹਜਹਾਨ (ਖੁਰਰਮ) ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾਂ ਕਰ, ਜਿਨਾਂ ਧੰਨ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈ ਦਿਆਂਗੀ (ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ, ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸੁਣਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖੁਰੱਰਮ ਵੀ ਸੀ) । ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਦੇ ਕਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ (ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ) ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੇ ਸਖੀ ! ਮੈਂ (ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀ) ਇਹ ਗਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ, ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਦਸ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਉਡ ਕੇ ਮਿਲ ਆਵਾਂ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕੀ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਮਿਤੱਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਮਿਤਰ ਦੀ ਪੀੜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਂ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾਸੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ। ਜੇੜ੍ਹੀ ਸਖੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਭੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਇਆ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਵਸਤ੍ਰ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੂੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਸਖੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿੱਖ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੈਪੁਰੀ ਦੇ ਮੂਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੁਆਨ ਕੁਆਰੀ ਸਖੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ। ਉਸਦੀ (ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ) ਨੂੰ ਪਛਾਂਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਖੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਂ ਕੇ ( ਉਸ ਸੂੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮੀ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗਈ। ਇਕ ਘੜੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਤੀ ਕਿ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ (ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਮਰਦ) ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ।

ਦੋਹਰਾ
ਉਦੈਪੁਰੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਚਰਣਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਦਰਦਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆ ਸਨ, ਉਹ ਇਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। (ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ? )

ਅੜਿੱਲ
ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਲਾਅ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਲਿਪਟ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਲਿੰਗਨ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ । ਸਾਰੇ ਚੌਰਾਸ੍ਹੀ ਆਸਨ (ਕਾਮ ਖੇਡਾਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੌਰਾਸੀ ਵਿਧੀਆਂ/ਤਰੀਕੇ) ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੇ (ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ) ਭੋਗ ਕੀਤਾ । ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਲਾਅ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕੀਤੀ। (ਵਚਾਰਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ !! ਹਿੰਦੇਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ !! ਕਵੀ ਸਯਾਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਡੋਬ ਦਿਤਾ ਇਸ ਕਹਨੀ ਵਿੱਚ ! )


ਦੋਹਰਾ
ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗ ਲਗ ਕੇ ਉਸ ਨੇ (ਅਪਣੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ) ਚੌਰਾਸ੍ਹੀ ਆਸਨ ਬਣਾਂਏ। (ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਨੀ ਚੰਗੀ (ਮੋਹਕ) ਲਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ।

ਚੌਪਈ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੌਜੁਆਨ ਦੀ ਇਸਤ੍ਰੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਿਤ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਨ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਭਾਂਤਿ ਭਾਂਤਿ ਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤਿ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬੁਲਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦਿਆ ਉਹ ਹਜਰਤ (ਸਾਹਜਹਾਂ ) ਦੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੂੰਚ ਗਈ। ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਫੱੜਕੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ (ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ) ਉਚਾਂ ਉਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਆ। ਦਰਵਾਜੇ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਹਰਾ
ਉਦੈਪੁਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਬੂਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਆ । ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਗ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ।

ਚੌਪਈ
ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਇਸ (ਵ੍ਰਿਤਾਂਤ) ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਆ । ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰੋ। ( ਉਸਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ) ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੇ। ਉਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ।

ਦੋਹਰਾ॥
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ (ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ) ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਣ (ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਣ ਲਗੀ)। ਹਜਰਤ (ਸਾਹਜਹਾਂ ਰਾਜੇ) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਨੀ ਨੇ ਛਲ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਸੌਕਣ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਵਾ ਦਿਤਾ।

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਆ ਸੀ ਕਿ "........ਜੋ ਵਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ...." ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਹੇ ਵਿਸ਼ੈ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ? ........ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਲੱਜ ਹੋ ! ......ਅਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ....ਤੁਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦੇਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਛੇਕੇਗਾ ?..........ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਨਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ........"

 

".............ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। .....ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰਥ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ....ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿਸ਼ੈ ਸਪਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।......ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੂਰੰਥ ਦਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.......... ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਇਕ ਹੀ ਹੈ............... ।"
- ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ
 

ਨੋਟ: ਇਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਹਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਥੇ ਹੂ ਬ ਹੂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕ ਅਤੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਣਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੁ ਅਖਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਬ੍ਰੇਕਟ) ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਗਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਲੜੀ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਮਾਤਰ ਲਈ ਹਨ।

ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ


 ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੀਰਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਗਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
- ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਸੰਮਲਿੰਗੀ ਸੈਕਸ" ਅਤੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਨਾਵਟੀ ਲਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ

- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ "ਗੇ ਸੈਕਸ" (ਗੁਦਾ ਭੋਗ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਦਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ "ਬਚਿਤੱਰ ਚਰਿਤ੍ਰ" ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ, ਉਸੇ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਖੇਹ ਖਾਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਸਦਾ ਹੈ


ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤ: ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਬਰ / ਲੇਖ / ਕਵਿਤਾ / ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭਿਯਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ / ਨੌਜਵਾਨ / ਬੱਚੇ / ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ / ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਫੇਕ ਆਈ.ਡੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ / ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤਿ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ, ਨੀਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਸ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ।

 ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਈਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, Visit ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਛਡਣਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।


Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top