Share on Facebook

Main News Page

ਨਿੱਤ ਚੌਪਈ ਵਿਚ ਅਸਿਧੁਜ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈਣ ਵਾਲਿਓ, ਅਸਿਧੁਜ ਕੌਣ ਹੈ ?
-: ਆਤਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਨਪੁਰ

ਭਲਿਓ ! ਜਿਸ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੌਪਈ ਕਿਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੌਪਈ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਲ, ਖੜਗਕੇਤ, ਅਸਿਧੁਜ, ਗਿਧਧੁਜ, ਉਲੂਕੇਤ ਕੌਣ ਹਨ? ਅਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਿਧਧੁਜ ਤੇ ਉਲੂਕੇਤ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ।

ਓਇ ਭਲਿਓ ਜਿਸ ਚੌਪਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਥਿਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਯਾਨ ਦਾ ੪੦੪ ਵਾਂ ਚਰਿਤ੍ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ੪੦੫ ਪਉੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ੩੭੭ ਨੰ. ਪਉੜੀ ਹੈ।

ਆਉ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਚੌਪਈ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਿਧੁਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਨੀ ਅਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ..

ਜੇ ਅਸਿਧੁਜ ਤਵ ਸ਼ਰਨੀ ਪਰੇ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹ੍ਵੈ ਮਰੇ ॥
ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗੁ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ॥ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ॥
੩੯੭॥

ਇਹ ਅਸਿਧੁਜ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਸਿਧੁਜ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਸ਼ਧੁਜ, ਗਿਧਧੁਜ, ਉਲੂਕੇਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਅੰ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀਤ ਰੋਗ, ਉਸਨ ਤਾਪ, ਛਈ ਰੋਗ, ਸੰਨਿ-ਪਾਤ ਰੋਗ, ਵੇਖੋ ਪਉੜੀ ਨੰ. ੨੩੦, ੨੩੧, ੨੩੨ ਅਤੇ ੨੩੪...

ਅਸਿਧੁਜ ਕੋਪ ਅਧਿਕ ਕਹ ਕਰਾ । ਸੈਨ ਦਾਨਵਨ ਕੋ ਰਨ ਹਰਾ । ਭਾਤਿ ਭਾਤਿ ਤਨ ਸਸਤ੍ਰ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਤਿਲ ਤਿਲ ਪਾਇ ਸੁਭਟ ਕਟਿ ਡਾਰੇ ।੨੩੦।
ਇਹ ਬਿਧਿ ਹਨੀ ਸੈਨ ਅਸਿਧੁਜ ਜਬ । ਕਾਪਤ ਭਯੋ ਅਸੁਰ ਜਿਯ ਮੋ ਤਬ । ਅਮਿਤ ਅਸੁਰ ਰਨ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ । ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਤ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਸਾਸੇ ।੨੩੧।
ਗੀਧ ਧੁਜਾ ਕਾਕ ਧੁਜ ਰਾਛਸ । ਉਲੂ ਕੇਤੁ ਬੀਯੋ ਬਡ ਰਾਛਸ । ਅਸਿਧੁਜ ਕੇ ਰਨ ਸਮੁਹਿ ਸਿਧਾਏ । ਮਾਰਿ ਮਾਰਿ ਚਹੂੰ ਓਰ ਉਘਾਏ ।੨੩੨।
ਬਿਸਿਖਨ ਬ੍ਰਿਸਟਿ ਕਰੀ ਕੋਪਹਿ ਕਰਿ । ਜਲਧਰ ਐਸ ਬਡੇ ਭੂਧਰ ਪਰ । ਸਸਤ੍ਰ ਅਸਤ੍ਰ ਕਰਿ ਕੋਪ ਪ੍ਰਹਾਰੇ । ਚਟਪਟ ਸੁਭਟ ਬਿਕਟਿ ਕਟਿ ਡਾਰੈ ।੨੩੩।
ਹੁਅੰ ਸਬਦ ਅਸਿਧੁਜਹਿ ਉਚਾਰਾ । ਤਿਹ ਤੇ ਆਧਿ ਬ੍ਯਾਧਿ ਬਪੁ ਧਾਰਾ । ਸੀਤ ਜ੍ਵਰ ਅਰ ਉਸਨ ਤਾਪ ਭਨੇ । ਛਈ ਰੋਗ ਅਰੁ ਸੰਨ੍ਯਪਾਤ ਗਨ ।੨੩੪।

ਅਗਲੀ ਪਉੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਸਿਧੁਜ ਦੈਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਨੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਅਸਿਧੁਜ ਦੇ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ
ਅੰਨਦੁ ਹੈ ..


ਏਕੁ ਅਰਾਧਹੁ ਸਾਚਾ ਸੋਇ ਜਾ ਕੀ ਸਰਨਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥1॥

ਚਲਦਾ...


ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ॥
ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਿਊਜ਼ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨਮਤੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੱਪੂ (ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ), ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ, ਸੰਤ, ਬਾਬੇ, ਅਨਮਤੀ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਿੱਖ / ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।Disclaimer: Khalsanews.org does not necessarily endorse the views and opinions voiced in the news। articles। audios videos or any other contents published on www.khalsanews.org  and cannot be held responsible for their views.  Read full details....

Go to Top